Podstawowe postanowienia.

1. Regulamin określa cel i warunki przekazania darowizny z poleceniem (dalej zakup koszyka lub darowizna) na rzecz Federacji Polskich Banków Żywności (dalej Federacja) za pośrednictwem i w ramach akcji crowdfoundingowej “Sklep charytatywny” (dalej Sklep lub Akcja) dostępnego w serwisie internetowym zbiorkazywnosci.pl .

1.1. Umowa darowizny o treści określonej Regulaminem staje się skuteczna z momentem spełnienia świadczenia tj. skutecznego przekazania środków Federacji przez Darczyńcę (Zgodnie z art. 890 §1 Kodeksu Cywilnego). Regulamin do tego moment należy jednak traktować jako jednostronne oświadczenie na jakich warunkach umowa będzie zawarta oraz wyjaśnienie Celu, istoty i kwalifikacji prawnej Sklepu jako działania Federacji.

1.2. Obdarowanym jest Federacja Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie, organizacja pozarządowa posiadająca status organizacji pożytku publicznego, o nr KRS: 0000063599, REGON 012813018, NIP 5242102362, więcej informacji o Federacji na stronie www https://bankizywnosci.pl/kontakt/biuro-federacji/.

1.3. Darczyńcą jest każda osoba, która za pośrednictwem Sklepu i udostępnionego tam mechanizmu płatności przekaże Federacji środki pieniężne transakcją bezgotówkową.

1.4. Określenie Sklep i forma Akcji ma charakter jedynie promocyjny i marketingowy, i Darczyńca akceptując Regulamin i przekazując środki potwierdza, że to rozumie. Zawarta w ten sposób umowa nie jest umową sprzedaży, ani inną umową, zakładającą ekwiwalentność świadczeń, a umową darowizny, co wskazano w pkt 1 z poleceniem przeznaczeniem środków zgodnie z postanowieniami pkt 2 i n. (Celem Akcji).

1.5. Darowizna w Sklepie jest nazywana również zakupem Koszyka. Koszyki to jedynie proponowane kwoty darowizn, których opis ma charakter wyłącznie poglądowy i ma przybliżyć Darczyńcy sposób, cel i znaczenie jego darowizny dla realizacji Celu Akcji.

1.6. Sklep nie oferuje innych niż powyższe funkcjonalności.

Cel Akcji.

Celem Akcji jest zebranie środków pieniężnych na zakup produktów spożywczych przez Federację Polskich Banków Żywności, które zostaną rozdystrybuowane do organizacji pomocowych.

2.2. Cel i sama Akcja mieści się w zakresie nieodpłatnej, statutowej działalności pożytku publicznego Federacji w sferach pożytku publicznego tj. działalności charytatywnej oraz wspierania innych organizacji pozarządowych.

2.3. Dystrybucja artykułów spożywczych może odbywać się bezpośrednio lub za pośrednictwem innych organizacji pozarządowych zgodnie z praktyką Banków Żywności i ich najlepszym rozpoznaniem potrzeb i możliwości w obszarze ich działalności.

Polecenie przeznaczenia środków.

3.1. Darczyńca dokonuje zakupu koszyka (przekazuje darowiznę) na wskazany Cel Akcji (pkt 2.1.-2.3).

Dane osobowe.

4. Federacja zbiera dane osobowe potrzebne dla realizacji darowizny, jak i obowiązków ustawowych związanych z jej rozliczeniem. Istnieje możliwość w związku z udziałem w Akcji, pozyskania dodatkowych danych za zgodą Darczyńcy. Wszystkie informacje o przetwarzaniu danych osobowych w związku z Akcją są dostępne w polityce prywatności oraz obowiązkach informacyjnych znajdujących się na stronie internetowej.

Mechanizmy płatności.

5. Kupując koszyk Darczyńca zgadza się wykorzystać jeden z udostępnionych mechanizmów płatności w Sklepie poprzez platformę PayU. Darczyńca akceptuje, że Federacja nie jest dostawcą tych mechanizmów i nie ponosi odpowiedzialności za ich funkcjonowanie.

Zwolnienie z podatku.

6.1. Federacja nie udziela porad ani konsultacji w zakresie możliwości zwolnienia kwoty darowizny z odpowiednich podatków. Materiały na stronie Sklepu mają charakter jedynie poglądowych i pomocniczy.

6.2. Federacja udostępni w razie potrzeby przewidziane prawem powszechnie obowiązującym informacje lub potwierdzenia otrzymania darowizny od Darczyńcy.

Rozwiązanie umowy.

7. Nie przewiduje się, ze względu na istotę darowizny, możliwości rozwiązania Umowy, poza sytuacjami ściśle określonym w prawie powszechnie obowiązującym.

Postanowienia końcowe.

8.1. W razie sporów sądem właściwym będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę Obdarowanego.

8.2. Zmiany regulaminu mogą być przez Obdarowanego dokonywane jednostronnie w dowolnym czasie. Zmiany nie mają skutku dla Darczyńców, którzy przekazali darowiznę skutecznie przed zmianą Regulaminu.